Överlämnande Övergång

Blanketten för överlämnande till Lapplands gymnasium Gällivare hittar du HÄR

 Informationen gällande övergång och överlämnande till Lapplands gymnasium Gällivare

 Som grund för övergång till gymnasiet gäller information från Skolverket https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/overgangar-inom-och-mellan-skolor-och-skolformer 

 Den skola som eleven lämnar är skyldig att lämna över uppgifter som är relevanta för att underlätta för elevens fortsatta skolgång. När det gäller extra anpassningar och särskilt stöd kan avlämnande skola behöva lämna över uppgifter om vilka stödinsatser eleven har.

Det kan även finnas andra uppgifter som har att göra med elevens studiesituation och som är relevanta att lämna över. Det kan till exempel handla om åtgärder för att motverka frånvaro för en elev med problematisk frånvaro.

För nyanlända elever kan det vara relevant att lämna över resultatet av kartläggningen av den nyanlända elevens kunskaper.

 Informera vårdnadshavare och elev

När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Därför är det betydelsefullt att skolan har en dialog med eleven och vårdnadshavaren om vilka uppgifter som lämnas över till den nya skolan och varför. 

Beskriv för vårdnadshavare och elev den information som kan vara ett stöd för eleven vid övergången. Informationen kan lämnas vidare till mottagande skolan om vårdnadshavare/myndig elev har lämnat samtycke till att information/dokumentation får lämnas över. (Offentlighets- och sekretesslag 10 kap. 1§ och 12 kap. 2§)

 Skriftlig bedömning

I fall där ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. Bedömningen ska undertecknas av läraren.

Om det enligt 18§ inte kan sättas betyg i ett avslutat ämne, får de stödåtgärder som har vidtagits framgå av beslutet. (Skollagen 10 kap. 22§)  

 Överlämningsblankett

Överlämningsblanketten fylls i noggrant och skickas till angivna i blanketten adress.

 Digitala träffar vid överlämnande

Möjlighet för skolor att delta vid digitala överlämnanden finns.

Kontakta rektor Eva Rannebo på 076-133 18 61 eller eva.rannebo@lapplands.se

 Enskilt överlämnande

Om elev/vårdnadshavare önskar ett enskilt överlämnande med gymnasieskolan kallar rektor på mottagande skola till mötet. 

 Viktiga länkar:

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/overgangar-inom-och-mellan-skolor-och-skolformer#h-Rutinerformottagandeskolor

 Överlämning vid skolbyte

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/overlamning-vid-skolbyte

 Vad säger skollagen?

Överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer

12 j §   När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4 b §, till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

När en elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska den mottagande skolenheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt. Lag (2018:1098). (Skollagen 3 kap 12j §)