Undervisning i modersmål

 

Information om undervisning i modersmål

Informationen nedan gäller elever i både gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
 
Enligt 15 kap. 19 § skollagen (2010:800) ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Du får mer information via din studie- och yrkesvägledare.