Lapplands gymnasium

 

Förlängd och justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan från den 25 januari 2021

Distansundervisning från och med den 7 december 2020 till och med 24 januari 2021. Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att förlänga denna rekommendation till och med 1 april 2021 med med vissa justeringar. Nu rekommenderas gymnasieskolan att bedrivas som en kombination mellan distans – eller fjärrundervisning och närundervisning.

Elever på IM och elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning omfattas inte av rekommendationen utan bör som regel erbjudas närundervisning. FHM villkorar rekommendationen med att varje elev bör ha minst 20 % närundervisning och således bör max 80 % av undervisningen ges i form av fjärr- eller distansundervisning. Närundervisningen bör planeras på bästa sätt för att undvika hög beläggning och trängsel i lokalerna. Huvudmännen bör enligt FHM utnyttja denna flexibilitet baserat på det aktuella regionala eller lokala smittspridningsläget.

FHM säger vidare att om det epidemiologiska läget utvecklas positivt under våren bör huvudmännen steg för steg släppa tillbaka en ytterligare större andel elever till närundervisning. FHM ser dock i dagsläget ej att det är möjligt att helt återgå till 100% närundervisning under tiden rekommendationen gäller.

 

Undantag för rekommendationen görs för:

- praktiska moment som inte kan skjutas upp
- examinationer som bedöms inte kunna skjutas upp och som ej kan genomföras via fjärr
- elever på IM, inkl språkintro, om det ej bedöms i det enskilda fallet att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen genom fjärrundervisning
- elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning

Precis som tidigare gäller rekommendationen inte för gymnasiesärskolan. Mer orts-/skolspecifik information får ni från respektive lokal skolledning.

 

Sist men inte minst så behöver vi fortsätta att hålla i, hålla ut och hålla avstånd.

Marianne Stöckel
Gymnasiechef, Lapplands Gymnasium
2021-01-25

 

 

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens sida

Facebooksidan för Lapplands Gymnasium

Visionen för Lapplands Gymnasium

 

Lapplands gymnasium är den gemensamma gymnasieorganisationen för gymnasieskolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner

Elever från flera program inom LG

Våra fyra skolor har tillsammans cirka 20 gymnasieprogram. Vid skolorna finns nationella-, introduktions-, och riksrekryterande program. Vi har också gymnasiesärskolor på varje ort.

Se mer på skolornas respektive sidor som du hittar i menyn till vänster <---.

Stort utbildningsutbud - Ett av motiven för att bilda Lapplands Gymnasium har varit att trots ett minskande antal elever de senaste åren fortfarande ha ett stort utbildningsutbud med hög kvalitet och framförallt att ha många program på varje ort - det går att klara med samverkan mellan skolorna!

Gymnasienämnden - i menyn till vänster finns mer information om vilka ledamöterna är och protokoll från nämndens sammanträden.

Medlemskommunerna står för annat som gymnasieskolorna behöver, exempelvis lokaler, utrustning, skolmåltider och andra stödfunktioner som alla gymnasieskolor får utöver själva arbetet kring eleverna.