Projekt

Utveckling förnöjer och Lapplands lärcentra arbetar ständigt mot nya färdigheter och insikter för att förbättra elevernas resultat likväl som våra kollegors arbetsmiljö och utveckling. På denna sida har vi samlat information om pågående och avslutade projekt.

MOD

Då vi ser att språkkunskaper är den absolut viktigaste faktorn för att våra nyanlända ska närma sig arbetsmarknaden, vill LKF arbeta med att stärka språkundervisningen för våra studerande ytterligare. MOD står för motivation och driv. 

Vi vill testa en egen modell av SFI i nära samverkan med våra samarbetspartners, och då speciellt med arbetsgivarna. Det kan röra sig om en intensivt riktad svenskundervisning som också kan kombineras med yrkessvenska och språkpraktik för att öka de nyanländas anställningsbarhet. 

 MOD har som mål att fortsätta förbättra arbetet med våra ungdomar så att avhoppen från utbildningarna minskar och med målet att fler väljer att fullfölja sina studier, detta ska vi göra genom att jobba med den individuella studieplanen som ett verktyg, där vi utgår från deltagarens mål och behov, erbjuder optimal vägledning och stöttning på deras väg in i arbetslivet. Vi vill utveckla och förbättra våra lärcentras egna rutiner vad gäller stödinsatser, samverkan och uppföljningar för våra studerande.

Det långsiktiga målet för målgruppen är att nå en realistisk och hållbar lösning med siktet inställt på studier som leder till ett arbete och egen försörjning.

Vill du veta mer om projektet? Ta kontakt med projektledare Nelly Johansson. 

MOD medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

Nelly Johansson

Projektledare MOD

072-5068479

nelly.johansson@lapplands.se

LINN2021

Nytt projekt mot nya mål beviljat och tillsammans med 25 andra kommuner ingår Lapplands kommunalförbund i projektet LINN2021 (Lärcentrum i norra Norrland) som är en unik samverkansplattform för utveckling av lärcentrum i Sveriges 29 nordligaste kommuner. 

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för kommunerna i Norra Norrland att öka tillgången till och genomströmningen i utbildning via lärcentrum.

Projektet har fyra fokusområden; 

  • Webb, marknadsföring och vägledande insatser
  • Nyanländas studier och lärande
  • Tillgängliggörandet av högre utbildning via lärcentrum
  • Stöd till elever på plats

Vi kommer t.ex. att arbeta mer med stödjande insatser i verksamheten, ge grundläggande data- och digital kompetens och arbeta med kartläggning för att säkerställa vilka stödinsatser som kan behövas. Vi kommer utöka möjligheter till studier i det vi kallar "studiehörna" och öppna upp för mer flexibla upplägg för undervisning i takt med att tiderna förändras. Kompetens och fortbildning för pedagoger kommer ske så att vi kan utveckla metoder för inlärning och studieteknik.

För att visa på bredden och nyttan av vår verksamhet, bjuder vi in arbetsliv till dialogmöten, där vi visar hur vi kan bidra till både kompetensutveckling för befintlig personal men även vilka möjligheter man som företag har att påverka ett utbildningsutbud. Region Norr och Västerbotten är projektägare och finansieringen kommer från Skolverket. 

Vill du veta mer om projektet, ta kontakta med samordnaren Monica Wennberg.

 

Monica Wennberg, Yh-samordnare/utbildningsledare

Monica Wennberg

Tjänstledig t o m 31/12-22

Samling för jobb och framtid

Coronapandemin har förändrat mycket i världen och många företag har fått se sin verksamhet minska, eller rent av helt försvinna. För att stötta och hjälpa i en annorlunda verklighet har ESF-projektet Samling för jobb och framtid startats med målet att bekosta kompetensutvecklingsinsatser till företag som är eller riskerar att bli ekonomiskt utsatta med anledning av Covid-19. Projektet avslutas i augusti 2021.

 

Ställ om och växla upp – nya möjligheter genom utbildning. Region Norrbotten, tillsammans med branschorganisationerna Swedish Lapland och IUC som representerar särskilt utsatta branscher i Norrbotten, Företagarna, Handelskammaren, Vuxenutbildningarna, Folkhögskolorna samt LTU samverkar i projektet för att fånga upp och tillmötesgå behoven av kompetensutvecklingsinsatser för permitterad, varslad och anställd personal i ekonomiskt utsatta branscher bland Norrbottens små och medelstora företag

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu kommer att kunna leverera kompetensutvecklingsinsatser som gör skillnad för individer och företag och som bidrar till att man kan komma stärkt ur Coronakrisen. Genom en lättrörlig projektorganisation som finnas nära i hela länet och drygt 10 miljoner kronor har vi goda förutsättningar, säger projektledaren Eva Jonsson, Region Norrbotten. 

I hela Norrbotten finns kompetensmäklare och för Lapplands lärcentra kommer Pia Nyberg, Gällivare, att inventera behoven och koordinera kompetensinsatser för att snabbt hitta rätt lösningar utifrån behoven i LKF-området. 

– Vi har redan från start fått en fantastisk respons från företagen. Dessutom har vi starka partners och kommer att kunna erbjuda möjligheter till utveckling genom kompetenshöjning för att stärka både individer och Norrbottens företag, säger Pia.   

 

Ett projekt i samarbete med

 

            

Lärcentrautveckling

I en unik satsning gick 29 kommuner i Norr- och Västerbotten samman för att utveckla lärcentrum i kommunerna och för att fördjupa utbildningssamarbetet mellan kommunerna i hela den norra regionen. För regionernas kompetensförsörjning är det viktigt att utbildning tillgängliggörs så att människor kan bo kvar på sin hemort. 

Lapplands lärcentra och övriga kommuner beviljades 17 miljoner kronor i statsbidrag från Skolverket för utvecklingsinsatser under 2020. Moderna och attraktiva lärcentra i samtliga 29 kommuner i Norr- och Västerbotten kommer att stärka möjligheterna till regional och lokal kompetensförsörjning men är också en grundförutsättning för samverkan. En styrgrupp för de samlade utvecklingsinsatserna har bildats där vuxenutbildningschef för Lapplands Lärcentra sitter med.  

De prioriterade utvecklingsområdena i projektet var: 

  • utveckla fjärr- och distansbaserat lärande och kommunikation via distansöverbryggande teknik. 

  • stärka infrastrukturen för delning och samnyttjande av kompetenser/resurser. 

  • fördjupa samarbetet mellan kommunerna i hela norra Norrland. 

DUA och DUA+

I mars 2020 startades ett nytt DUA projekt med syfte att få ut fler i arbete eller studie. En gemensam överenskommelse mellan samtliga LKF-kommuner ska arbetas fram. Målgruppen avser samtliga som står utanför arbetsmarknaden i åldern 16-64 år och som inte är aktuella för de jobbspår som tidigare arbetats fram i DUA+ projektet. Fokus är "lättare" arbeten och fyra korta spår på ca 10 veckor med stort innehåll av APL.

För mer information kontakta Gunilla Nyberg, tfn: 0971-173 10, epost: gunilla.nyberg@jokkmokk.se

Det tidigare DUA+ projektet avslutades under 2019 med gott resultat, där eftertraktade jobbspår som ledde till arbete och visade vägen till fortsatt utbildning, arbetades fram. Genom ett bra samarbete med arbetsgivare skapades relevanta utbildningar som matchade rekryteringsbehoven. Projektet fokuserade på fyra olika jobbspår/orienteringskurser; vård och omsorg, förskola och skola, restaurang och storhushåll samt industri.

Jobb i sikte

Detta projekt startades upp 2018 och avslutades sommaren 2020 och resultatet, metoder och framgångsfaktorer har sammanställas och redovisats i slutrapporten som kan läsas här. Projektets syfte har varit att bidra till en förbättrad livskvalitet för unga och samtidigt hjälpa kommunerna med framtida kompetensförsörjning.

Projektledaren Anna Köhler beskriver att det finns ungdomar som av olika anledningar inte slutfört sina gymnasiestudier. De har svårt att få arbete samtidigt som arbetsmarknaden är i stort behov av arbetskraft. Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens och att matchningen på arbetsmarknaden fungerar är av stor betydelse för att främja tillväxt i vår region. Vi har unga mellan 16-24 år registrerade som ”arbetslösa mer än 24 månader”, vilket är en lång tid för en ungdom på väg in i vuxenlivet. Det här är en tid som inte borde leda till utanförskap och isolering, utan till gemenskap och nya erfarenheter.

Tidigare liknande projekt visar att ett individcentrerat arbetssätt, positiva relationer, flexibla lösningar och samverkan är framgångsfaktorer för projektdeltagarna. ”Jobb i sikte” behöver arbeta för att fördjupa och implementera de metoder som visar sig fungera. Projektet ska kartlägga och bygga strukturer för vad samverkansparterna i de fyra kommunerna behöver jobba med organisatoriskt för att arbetet ska bli hållbart även efter den 3-åriga projekttiden. Vi behöver se över ungdomarnas behov av individuella lösningar och bli bättre på att samverka för att fånga upp dem som slutar skolan i förtid. Företag behöver dessutom bli mer tillgängliga och tillvarata den kompetens som projektet erbjuder.

Medfinansiärer na har varit kommunernas socialtjänster och arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedlingen och Lapplands kommunalförbund i medlemskommunerna Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala.

Kompetensförsörjning i Norrbotten, restaurang och storhushåll

Projektets mål är att deltagande kommuner ska få erfarenhetsutbyte mellan yrkeslärare inom Restaurang och storhushåll och en utveckling av kursupplägg som möjliggör att elever från flera orter kan erbjudas en orienteringskurs inom restaurang och storhushåll.

Projektmedel från region Norrbotten. Deltagande kommuner: LKF, Älvsbyn och Arvidsjaur. Under verksamhetsåret har flera digitala och fysiska träffar genomförts. Den orienteringskurs som Lapplands lärcentra har tagit fram har delats med övriga deltagande kommuner. Det lärlingsupplägg som Älvsbyn utvecklat har delats tillbaka. Projektet har pågått till och med december 2020.  

Kompetens och samverkan


Ett framgångsrikt 3-årigt projekt där man kopplade SFI-undervisning och språkträning till praktik på relevanta arbetsplatser.

Projektet bedrevs i samtliga LKF-kommuner och pågick mellan 2016 - 2018. Deltagarna fick träna på svenska språket i en arbetsmiljösituation samtidigt som de fick yrkesträning. Det gjorde att deras ställning på arbetsmarknaden ökade och att etableringen gick snabbare. Projektet gjorde skillnad och bidrog till att deltagarna blev en del av arbetskraftsförsörjningen.