Projekt

Här hittar du information om pågående och avslutad lyckade projekt

Samling för jobb och framtid

Ställ om och växla upp – nya möjligheter genom utbildning. Corona-pandemin har förändrat mycket i världen. Många företag har fått se sin verksamhet minska, eller helt försvinna. För att stötta och hjälpa i en annorlunda verklighet finns nu ESF-projektet Samling för jobb och framtid – syftet är att stärka de som behöver ställa om genom kompetensutveckling. 

Projektet bekostar kompetensutvecklingsinsatser till företag som är eller riskerar att bli ekonomiskt utsatta med anledning av Covid-19. Målgruppen är permitterad, varslad eller anställd personal. 

Vill du veta mer eller vara med?
Kontakta Pia Nyberg, Lapplands Lärcentra, pia.nyberg@lapplands.se 070-190 09 83.

Mer om projektet
Region Norrbotten, tillsammans med Vuxenutbildningarna, branschorganisationerna Swedish Lapland och IUC som representerar särskilt utsatta branscher i Norrbotten, Företagarna, Handelskammaren, Folkhögskolorna samt Ltu samverkar i projektet för att fånga upp och tillmötesgå behoven av kompetensutvecklingsinsatser för permitterad, varslad och anställd personal i ekonomiskt utsatta branscher bland Norrbottens små och medelstora företag. 

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu kan leverera kompetensutvecklingsinsatser som gör skillnad för individer och företag och som bidrar till att man kan komma stärkt ur Coronakrisen. Genom en lättrörlig projektorganisation som finnas nära i hela länet och drygt 10 miljoner kronor har vi goda förutsättningar, säger projektledaren Eva Jonsson, Region Norrbotten. 

I hela Norrbotten finns Kompetensmäklare, och för Lapplands Lärcentra kommer Pia Nyberg, Gällivare, att inventera behoven och koordinera kompetensinsatser för att snabbt hitta rätt lösningar utifrån behoven i LKF-området. 

– Vi har redan från start fått en fantastisk respons från företagen. Dessutom har vi starka partners och kommer att kunna erbjuda möjligheter till utveckling genom kompetenshöjning för att stärka både individer och Norrbottens företag, säger Pia Nyberg.   

Läs mer om projektet på Region Norrbottens webb: https://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Regional-utveckling-och-framtid/kompetens-och-arbetsmarknad/Samling-for-jobb-och-framtid/

 

 

 

Lärcentrautveckling 

I en unik satsning går alla 29 kommuner i Norr- och Västerbotten samman för att utveckla Lärcentrum i kommunerna och för att fördjupa utbildningssamarbetet mellan kommunerna i hela den norra regionen. För regionernas kompetensförsörjning är det viktigt att utbildning tillgängliggörs så att människor kan bo kvar på sin hemort. 

Lapplands lärcentra och övriga kommuner har beviljats 17 miljoner kronor i statsbidrag från Skolverket för utvecklingsinsatser under 2020. Moderna och attraktiva lärcentra i samtliga 29 kommuner i Norr- och Västerbotten kommer att stärka möjligheterna till regional och lokal kompetensförsörjning men är också en grundförutsättning för samverkan. 

En styrgrupp för de samlade utvecklingsinsatserna har bildats där vuxenutbildningschef för Lapplands Lärcentra sitter med.  

De prioriterade utvecklingsområdena är: 

  • att utveckla fjärr- och distansbaserat lärande och kommunikation via distansöverbryggande teknik. 

  • att stärka infrastrukturen för delning och samnyttjande av kompetenser/resurser. 

  • att fördjupa samarbetet mellan kommunerna i hela norra Norrland. 

 

Kompetensförsörjning i Norrbotten, restaurang och storhushåll  

Projektmedel från region Norrbotten. Deltagande kommuner: LKF, Älvsbyn och Arvidsjaur. Projektets mål är att deltagande kommuner ska få erfarenhetsutbyte mellan yrkeslärare inom Restaurang och storhushåll och en utveckling av kursupplägg som möjliggör att elever från flera orter kan erbjudas en orienteringskurs inom restaurang och storhushåll. Under verksamhetsåret har flera digitala och fysiska träffar genomförts. Den orienteringskurs som Lapplands lärcentra har tagit fram har delats med övriga deltagande kommuner. Det lärlingsupplägg som Älvsbyn utvecklat har delats tillbaka. Projektet pågår till och med december2020.  

 

MOD

LKF´s nya projekt, MOD - motivation och driv.

Då vi ser att språkkunskaper är den absolut viktigaste faktorn för att våra nyanlända ska närma sig arbetsmarknaden, vill LKF arbeta med att stärka språkundervisningen för våra studerande ytterligare. Vi vill testa en egen modell av SFI:n i nära samverkan med våra samarbetspartners, och då speciellt med arbetsgivarna. Det kan röra sig om en intensivt riktad svenskundervisning som också kan kombineras med yrkessvenska och språkpraktik för att öka de nyanländas anställningsbarhet. 

MOD har som mål att fortsätta förbättra arbetet med våra ungdomar så att avhoppen från utbildningarna minskar och med målet att fler väljer att fullfölja sina studier, detta ska vi göra genom att jobba med den individuella studieplanen som ett verktyg, där vi utgår från deltagarens mål och behov, erbjuder optimal vägledning och stöttning på deras väg in i arbetslivet. Vi vill utveckla och förbättra våra lärcentras egna rutiner vad gäller stödinsatser, samverkan och uppföljningar för våra studerande.

Det långsiktiga målet för båda målgruppen är att nå en realistisk och hållbar lösning med siktet inställt på studier som leder till ett arbete och egen försörjning.

 

 

 

Jobb i sikte

Projekt Jobb i sikte startade upp 2018 och avslutades sommaren 2020 och resultatet, metoder och framgångsfaktorer ska sammanställas och redovisas i slutrapporten. 

Medfinansiärer är kommunernas socialtjänster och arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedlingen och Lapplands kommunalförbund i medlemskommunerna Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala.

Projektet ska bidra till en förbättrad livskvalitet för unga och samtidigt hjälpa kommunerna med framtida kompetensförsörjning.

Projektledaren Anna Köhler beskriver att det finns ungdomar som av olika anledningar inte slutfört sina gymnasiestudier. De har svårt att få arbete samtidigt som arbetsmarknaden är i stort behov av arbetskraft. Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens och att matchningen på arbetsmarknaden fungerar är av stor betydelse för att främja tillväxt i vår region. Vi har unga mellan 16-24 år registrerade som ”arbetslösa mer än 24 månader”, vilket är en lång tid för en ungdom på väg in i vuxenlivet. Det här är en tid som inte borde leda till utanförskap och isolering, utan till gemenskap och nya erfarenheter.

Tidigare liknande projekt visar att ett individcentrerat arbetssätt, positiva relationer, flexibla lösningar och samverkan är framgångsfaktorer för projektdeltagarna. ”Jobb i sikte” behöver arbeta för att fördjupa och implementera de metoder som visar sig fungera. Projektet ska kartlägga och bygga strukturer för vad samverkansparterna i de fyra kommunerna behöver jobba med organisatoriskt för att arbetet ska bli hållbart även efter den 3-åriga projekttiden. Vi behöver se över ungdomarnas behov av individuella lösningar och bli bättre på att samverka för att fånga upp dem som slutar skolan i förtid. Företag behöver dessutom bli mer tillgängliga och tillvarata den kompetens som projektet erbjuder.

Vid frågor hör gärna av er till Anna Köhler på tfn: 070-237 14 39.

Läs mer om projektets resultat här

DUA och DUA+

I mars 2020 startades ett nytt DUA projekt med syfte att få ut fler i arbete eller studie. En gemensam överenskommelse mellan samtliga LKF-kommuner ska arbetas fram. Målgruppen avser samtliga som står utanför arbetsmarknaden i åldern 16-64 år och som inte är aktuella för de jobbspår som tidigare arbetats fram i DUA+ projektet. Fokus är "lättare" arbeten och fyra korta spår på ca 10 veckor med stort innehåll av APL.

För mer information kontakta Gunilla Nyberg, tfn: 0971-173 10, epost: gunilla.nyberg@jokkmokk.se

Det tidigare DUA+ projektet avslutades under 2019 med gott resultat, där eftertraktade jobbspår som ledde till arbete och visade vägen till fortsatt utbildning, arbetades fram. Genom ett bra samarbete med arbetsgivare skapades relevanta utbildningar som matchade rekryteringsbehoven. Projektet fokuserade på fyra olika jobbspår/orienteringskurser; vård och omsorg, förskola och skola, restaurang och storhushåll samt industri.

Kompetens och samverkan


Ett framgångsrikt 3-årigt projekt där man kopplade SFI-undervisning och språkträning till praktik på relevanta arbetsplatser. Projektet bedrevs i samtliga LKF-kommuner och pågick mellan 2016 - 2018.

Deltagarna fick träna på svenska språket i en arbetsmiljösituation samtidigt som de fick yrkesträning. Det gjorde att deras ställning på arbetsmarknaden ökade och att etableringen gick snabbare. 

Projektet gjorde skillnad och bidrog till att deltagarna blev en del av arbetskraftsförsörjningen.