Principerna gällande offentlig upphandling

Det finns fyra principer som styr offentlig upphandling:

-ömsesidigt erkännande. Innebär att vi ska godkänna utdrag och dokument utfärdade av myndigheter i andra EU-länder.

-proportionalitetsprincipen. Innebär att vi inte får ställa krav som inte är rimliga. Detta kan förklaras med att kraven måste vara i proportion till det behov den upphandlande myndigheten/enheten har.

-likabehandlingsprincipen. Alla företag ska behandlas lika så långt det går. Vi får exempelvis inte under pågående anbudstid enbart ge viktig information till ett företag. Detta är anledningen till att vi vill ha in alla frågor skriftligt under anbudstiden för att kunna lämna samma svar till alla.

-transparens. Det vi skriver i förfrågningsunderlaget är vi bundna till. Det innebär att vi inte kan göra avsteg från det som står i förfrågningsunderlaget. Har vi missat något väsentligt i underlaget måste vi starta om upphandlingen.

Tidigare fanns affärsmässighet med i lagtexten. Detta blev dock bortplockat vid senaste revideringen av lagen.