Stöd och bidrag energi

pengar i högar

Här hittar du tips på stöd och bidrag som du kan söka för energiåtgärder. Vi på energi- och klimatrådgivningen hjälper dig att hitta rätt stöd. Det gäller privatpersoner, organisationer, kommuner och företag.

Det finns olika typer av stöd som du kan söka. Vi listar här några tips på olika stöd,  men det är inte Lapplands kommunalförbund som administrerar stöd eller bidrag. Informationen vi presenterar här är bara en kortfattad summering. Stödformer och regelverket ändras oftast. Det är därför viktigt att du alltid själv ta reda på vad det är som gäller direkt på den myndigheten som ansvarar för stödet. Klicka på länkarna som ligger under rubriken på stöd och läs mer.

Hittar du inte det som du letar efter eller om du har frågor och funderingar - tveka inte att ta kontakt med oss, vi hjälper dig!

Skattereduktion för privatpersoner "grön teknik"

Installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Från 1 januari 2021 blir det skattereduktion vid installation av grön teknik. Detta hanteras via Skatteverket. Köparen kommer att få avdraget direkt på fakturan och det gäller installationer av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon.

Grön teknik hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget gör vilket innebär att köparna får del av lättnaden redan vid köpet. Till skillnad från rut- och rotavdraget ger även kostnad för material rätt till skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med

15 procent för installation av solceller
50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion. Reduktionen kan även medges i de fall en förälder bor i bostaden man äger helt eller delvis förutsatt att föräldern är bosatt i Sverige.

Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika reduktioner vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten. Reduktionen för de båda avdragen kan aldrig bli större än vad privatpersonen ska betala i slutlig skatt. Vid årsskiftet kommer e-tjänsten Räkna ut din skatt att uppdateras för att ta hänsyn till den nya skattereduktionen.

Skatteverket tar över hanteringen av den gröna tekniken från Naturvårdsverket, Boverket och Länsstyrelserna. Skattereduktionen ges för både arbets- och materialkostnader och gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. För att få skattereduktionen måste betalningen ske elektroniskt.

Läs mer om stödet på Skatteverkets hemsida

 

Stöd till solceller

Se ovan under grönt skatteavdrag. Till detta tillkommer:

Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet

 • gäller för sol, vind och vatten.
 • 60 öre /kWh, dock max 18 000 kronor per år.
 • Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.
 • Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget.
 •  För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

 

Att sälja överskottsel

 • Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag.
 • oftast får man mellan 10 och 50 öre per kWh.
 • Momsregistrering krävs (moms 25 %) men befriad om försjälningen inte överstiger 30 000 kr

 

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Här hittar du aktuell information om Klimatklivet

 • Ansvarig: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
 • Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.
 • Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt = je mer minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona je mer chans att få beviljad. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.
 • Exempel på åtgärder: fasa ut fossil energi och ta tillvara restvärme, biogasproduktion, installera laddstationer för elbilar, Cykelbanor och infrastruktur för cykel.

 

Energieffektiva små- och medelstora företag

Energimyndigheten ger stöd och kunskap kring hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat med energi. På de här sidorna berättar de mer om olika stöd till energieffektivisering i ditt företag eller din organisation.

 

Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler 

Senast den 1 december varje år går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden. För att få investeringsbidrag för köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparation krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända kostnaden.

Läs mer om investeringsstödet på Boverkets hemsida


Föreningar: stöd till energiprojekt

Föreningar som är ansluten till Riksidrottsförbundet, RF har möjlighet att ansöka om stöd till energi- och miljöprojekt via inloggning på IdrottOnline.

Kommunens energi- och klimatrådgivare erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och miljörådgivning som kan bifogas ansökan.

Syftet med stödet till energi- och miljöprojekt är att idrottsrörelsen aktivt ska medverka till att Sveriges miljömål uppfylls och att föreningarna samtidigt kan hålla nere sina kostnader.

Läs mer på RF hemsida Länk