Stöd och bidrag energi

pengar i högar

Här hittar du tips på stöd och bidrag som du kan söka för energiåtgärder. Vi på energi- och klimatrådgivningen hjälper dig att hitta rätt stöd. Det gäller privatpersoner, organisationer, kommuner och företag.

Det finns olika typer av stöd som du kan söka. Vi listar här några tips på olika stöd,  men det är inte Lapplands kommunalförbund som administrer stöd eller bidrag. Informationen vi presenterar här är bara en kortfattad summering. Stödformer och regelverket ändras oftast. Det är därför viktigt att du alltid själv ta reda på vad det är som gäller direkt på den myndigheten som ansvarar för stödet. Klicka på länkarna som ligger under rubriken på stöd och läs mer.

Hittar du inte det som du letar efter eller om du har frågor och funderingar - tveka inte att ta kontakt med oss, vi hjälper dig!

 

Radonbidrag

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Regeringen har därför beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.

Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

Läs mer på Boverkets hemsida

 

Stöd till miljöstudier

Efter en energikartläggning och genomförandet av dess åtgärder kan det fortfarande finnas stora möjligheter till ytterligare energieffektivisering. Kanske visade energikartläggningen på något som behöver undersökas ytterligare innan en investering genomförs? Eller vill ditt företag bygga nytt och funderar på de mest energieffektiva lösningarna? Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.

Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden för att genomföra en studie som leder till en energieffektiv investering.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

 

Stöd till solceller

Update februari 2019: Som en del i budgetpropositionen för 2018 avsatte regeringen drygt 900 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 till investeringsstöd för solceller. Vid förra årsskiftet höjdes stödet från 20 till 30 procent av investeringskostnaden. Tillsammans har detta lett till en anstormning av nya ansökningar. Bara under 2018 har det kommit in ansökningar som motsvarar cirka 1,2 miljarder kronor som inte kunnat finansieras i 2018 års budget.

Nu har vi en ny regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men samtidigt var det Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget som röstades igenom. I samband med att budgeten röstades igenom la näringsutskottet fram ett förslag om att fasa ut stödet för solceller och föreslog en sänkning av stödnivån till 15 procent. Men för att sänka stödet behövs det ett regeringsbeslut, så helt spikat är det inte ännu. I Moderaternas budget finns det 436 miljoner till solceller, vilket bara skulle räcka till drygt en tredjedel av alla de ansökningar som inte kunnat finansieras under 2018.

Investeringsstöd till solcellsanläggningar

  • Ansvarig: Energimyndigheten
  • Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal.
  • Stödet ges till företag, kommuner och privatpersoner.
  • Max. 30 % till företag max 20 %  till övriga
  • Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 milj. kr
  • Man får söka rot-avdrag är möjligt men inte både investeringsstöd & Rot.

 

Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet

  • gäller för sol, vind och vatten.
  • 60 öre /kWh, dock max 18 000 kronor per år.
  • Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.
  • Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget.
  •  För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

 

Att sälja överskottsel

  • Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag.
  • oftast får man mellan 10 och 50 öre per kWh.
  • Momsregistrering krävs (moms 25 %) men befriad om försjälningen inte överstiger 30 000 kr

 

Stöd till energilagring

  • Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el.
  • Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets e-tjänst.
  • För installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.
  • Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänst eller genom att ladda ned ansökningsblanketten som ska skickas till Länsstyrelsen.
  • Energilagringssystemet måste  kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.
  • Max 60 %, dock högst 50 000 kronor.
  • Inte möjligt att kombinera med annat offentligt stöd, som ROT-avdrag

 

Energieffektiva små- och medelstora företag

Energimyndigheten ger stöd och kunskap kring hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat med energi. På de här sidorna berättar de mer om olika stöd till energieffektivisering i ditt företag eller din organisation.

 

Investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler 

Senast den 1 december varje år går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler. Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Investeringsbidraget kan ges till ideella föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte och som är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag. Den organisation som söker bidrag ska äga sin lokal eller ha ett nyttjanderättsavtal. Det ska finnas goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

Investeringsbidrag kan lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden. För att få investeringsbidrag för köp, nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparation krävs det att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den godkända kostnaden.

Läs mer om investeringsstödet på Boverkets hemsida

 

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet erbjuder olika typer av stöd. En del är företagsstöd, annat är projektstöd. Här är det särskilt viktigt att ta kontakt med Länsstyrelsen och Jordbruksverket för att ta reda på om det finns ett stöd för dig och hur regelverket ser ut. Exempel på stöd som kan relateras till energi är:

Investeringsstöd till förnybar energi

  • företag inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan få stöd för att producera förnybar energi, både till eget bruk och försäljning.
  • Mindre Icke-jordbruksföretag kan få stöd men inte om det är bara till eget bruk.

Investeringar i småskalig infrastruktur, samlingslokaler, turismanläggninga mm

  • Stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur på landsbygden, tex bygga broar eller skapa system för samåkning
  • Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan söka
  • Upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

UPDATE februari 2019:  Ansökan till Klimatklivet är nu stängd. Just nu finns inga fler planerade ansökningsomgångar. Det är riksdag och regering som beslutar om Naturvårdsverket ska kunna fatta nya beslut om bidrag till åtgärder under nästa år. Den budget för 2019 som riksdagen beslutat om medför att det inte kan fatta några nya beslut till åtgärder i Klimatklivet i nuläget.

  • Ansvarig: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
  • Klimatklivet är ett investeringsstöd. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut.
  • Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.
  • Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt = je mer minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona je mer chans att få beviljad. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.
  • Exempel på åtgärder: fasa ut fossil energi och ta tillvara restvärme, biogasproduktion, installera laddstationer för elbilar, Cykelbanor och infrastruktur för cykel.