Stöd och bidrag energi

pengar i högar

Här hittar du stöd och bidrag som du kan söka på energiområdet. Vi på energi- och klimatrådgivningen hjälper dig att hitta rätt stöd. Det gäller privatpersoner, organisationer, kommuner och företag.

Det finns olika typer av stöd som du kan söka. Vi listar här några tips på olika stöd,  men det är inte Lapplands kommunalförbund som administrer stöd eller bidrag. Informationen vi presenterar här är bara en kortfattad summering. Stödformer och regelverket ändras oftast. Det är därför viktigt att du alltid själv ta reda på vad det är som gäller direkt på den myndigheten som ansvarar för stödet. Klicka på länkarna som ligger under rubriken på stöd och läs mer.

Hittar du inte det som du letar efter eller om du har frågor och funderingar - tveka inte att ta kontakt med oss, vi hjälper dig!

 

 

Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar

 • Ansvarig: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
 • Klimatklivet är ett investeringsstöd. Fram till och med år 2020 ska 700 miljoner kronor om året delas ut.
 • Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser.
 • Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt = je mer minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona je mer chans att få beviljad. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.
 • Exempel på åtgärder: fasa ut fossil energi och ta tillvara restvärme, biogasproduktion, installera laddstationer för elbilar, Cykelbanor och infrastruktur för cykel.

 

Stöd till solceller

Investeringsstöd till solcellsanläggningar

 • Ansvarig: Energimyndigheten
 • Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal.
 • Stödet ges till företag, kommuner och privatpersoner.
 • Max. 30 % till företag max 20 %  till övriga
 • Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 milj. kr
 • Man får söka rot-avdrag är möjligt men inte både investeringsstöd & Rot.

 

Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet

 • gäller för sol, vind och vatten.
 • 60 öre /kWh, dock max 18 000 kronor per år.
 • Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.
 • Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget.
 •  För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

 

Att sälja överskottsel

 • Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag.
 • oftast får man mellan 10 och 50 öre per kWh.
 • Momsregistrering krävs (moms 25 %) men befriad om försjälningen inte överstiger 30 000 kr

 

Stöd till energilagring

 • Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el.
 • Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets e-tjänst.
 • För installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.
 • Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänst eller genom att ladda ned ansökningsblanketten som ska skickas till Länsstyrelsen.
 • Energilagringssystemet måste  kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.
 • Max 60 %, dock högst 50 000 kronor.
 • Inte möjligt att kombinera med annat offentligt stöd, som ROT-avdrag

 

Energieffektiva små- och medelstora företag

Energimyndigheten ger stöd och kunskap kring hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat med energi. På de här sidorna berättar de mer om olika stöd till energieffektivisering i ditt företag eller din organisation.

 

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet erbjuder olika typer av stöd. En del är företagsstöd, annat är projektstöd. Här är det särskilt viktigt att ta kontakt med Länsstyrelsen och Jordbruksverket för att ta reda på om det finns ett stöd för dig och hur regelverket ser ut. Exempel på stöd som kan relateras till energi är:

Investeringsstöd till förnybar energi

 • företag inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring kan få stöd för att producera förnybar energi, både till eget bruk och försäljning.
 • Mindre Icke-jordbruksföretag kan få stöd men inte om det är bara till eget bruk.

Investeringar i småskalig infrastruktur, samlingslokaler, turismanläggninga mm

 • Stöd för att bygga, förbättra eller utvidga småskalig infrastruktur på landsbygden, tex bygga broar eller skapa system för samåkning
 • Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan söka
 • Upp till 90 procent av de utgifter som ger rätt till stöd.

 

Bidrag för elcykel, elmoped och elmotorcykel

Från och med 1 februari 2018 kan du som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel söka bidrag hos Naturvårdsverket. Syftet med bidraget är att fler människor ska få möjlighet att byta ut bilen mot ett mer miljövänligt transportmedel och på så sätt bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller. Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år. Premien kan användas en gång per person.

Elfordonspremien gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot. För fordon som är köpta mellan 20 september och 31 januari gäller 6 månader från och med 1 februari 2018. Det kommer att dröja en bit in på våren innan du som privatperson kan räkna med att få en premie utbetald. Läs noga på Naturvårdsverkets webbplats om vilka regler gäller!