Drogpolicy LG Pajala

 

Lapplands Gymnasium vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser. Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever och personal samt för en trygg och säker arbetsmiljö.

Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheterna till fortsatta studier och yrkesliv. Därför verkar Lapplands Gymnasium för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av droger.

Det är viktigt att all personal som i sitt arbete kommer i kontakt med elever, oavsett var man arbetar eller vilken funktion man upprätthåller, har kunskap om hur man skall agera när det uppstår situationer kring påverkade elever eller vid misstankar om missbruk.

Till grund för skolans policy och handlingsplan ligger forskning, beprövad erfarenhet och gällande lagstiftning. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder men också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal.

Elever, skolpersonal och föräldrar ska medvetandegöras om denna drogpolicy och handlingsplan vid varje läsårsstart.

Drogpolicy Lapplands Gymnasium Pajala 2020-2021