Smarta transporter

Förbränning av fossila bränslen står för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige och i övriga världen. Det finns mycket att vinna på smarta transportlösningar och sparsam körning.

Det här vinner vi med smarta transportlösningar:

 

Att minska klimatpåverkan

Det svenska transportsystemet är idag starkt beroende av fossila bränslen. Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Att välja alternativ till bil- och flygresor minskar klimatpåverkan. Det gör också mer energieffektiva fordon och en högre andel förnybara bränslen.

 

Att minska kostnader

Att resa hållbart är att resa smart. Det är billigare att gå eller att cykla än att ta bilen. Det är billigare att köra energisnålt än att gasa för fullt. Det är billigare både i bränslekostnader och i tid att ha distansmöten än att alla kör med bilen till ett gemensamt ställe.

 

Att få bättre hälsa

Att gå till fots är människans ursprungliga och vanligaste sätt att ta sig fram. Dessutom mår vi mycket bra av att promenera. Genom att promenera minst en halvtimme om dagen så minskar risken för att drabbas av exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar radikalt. Att cykla är ett billigt och miljövänligt sätt att ta sig fram. För kortare resor inom staden är det dessutom oftast det snabbaste och smidigaste alternativet. Att cykla 5km tar inte mer än 15 minuter!

Att välja bort fossila transporter leder till fler hälsofördelar: I svenska tätorter är luftföroreningar ett stort hälsoproblem. Den dominerande källan till höga halter av grova partiklar är trafiken. De bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar som försämrar lungfunktionen. Trafik är de i särklass största orsakerna till förekomsten av buller. Buller kan ge allvarliga hälsoeffekter och kan i längden leda till ökad trötthet, nedsatt koncentration och sämre prestationsförmåga.

 

Att värna om den biologiska mångfalden

Övergödning orsakas främst av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller vattnet. Merparten av kväveoxidutsläppen kommer från trafiken, där biltrafiken och sjöfarten är de huvudsakliga källorna. Kvävenedfall påverkar vegetationen både på land och i vattnet. Övergödning av sjöar och hav kan resultera i algblomning, vilket i värsta fall leder till syrgasbrist och fiskdöd. Utsläpp från transporter orsakar även försurning och det kan orsaka omfattande skador på vattenlevande växter och djur. Transportinfrastrukturen är vitt förgrenad över i stort sett hela landet och har en påverkan som sträcker sig långt utöver sin yta. Som exempel kan nämnas att cirka 70 procent av Sveriges yta har påverkats av infrastrukturen så att antalet däggdjur riskerar att ha halverats. Motsvarande för fåglar är cirka 30 procent av Sveriges yta. (Källa: Naturvårdsverket).

 

Tips! Sparsam körning

Sparsam körning, eller så kallad eco-driving, innebär att du använder bilen på ett bättre och mer medvetet sätt, så att du minskar din bränsleförbrukning, sparar pengar och miljö samtidigt som du kör lugnare och säkrare.

Med sparsam körning kan bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen minska med upp till 15%. Dessutom kan kostnaderna för service och underhåll av fordonen minska. Detta är naturligtvis extra intressant för dig som själv kör mycket eller har anställda som kör mycket inom ditt företag.

Här kommer några snabbtips till dig som vill köra sparsam (Källa: Trafikverket):

1. Kör med framförhållning - undvik stopp

Kör med framförhållning så du kan undvika hårda inbromsningar och stopp. Håll avstånd till bilen framför. Rulla fram mot korsningar och trafikljus. Planera din färdväg så att du undviker stopp och tät trafik. Om du vill spara bränsle är det viktigt att du gör så få stopp som möjligt och att du håller en jämn hastighet. Försök att se vad som händer i trafikmiljön så långt fram som möjligt.

 

2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt

Kör bara ett par billängder på ettan innan du lägger i tvåan. Växla från 2:an till 4:an eller från 3:an till 5:an. Accelerera på ungefär halv gas. Växla upp innan motorn når 3000 varv per minut.

 

3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna

Håll ett så jämnt tryck på gaspedalen du kan. Detta är lättare om du håller ordentligt avstånd till bilen framför. Håll hastighetsgränserna. Ju fortare du kör, desto större blir ökningen av bränsleförbrukningen när du ökar hastigheten ytterligare.

  • Sänkt hastighet från 110 till 100 kilometer i timmen minskar bränsleförbrukningen med 10 procent.
  • Sänkt hastighet från 100 till 90 kilometer i timmen minskar bränsleförbrukningen med ytterligare 10 procent.

Förlusten av tid är relativt liten. En resa i 110 kilometer i timmen i tio mil tar 55 minuter, medan samma resa i 90 kilometer i timmen tar 67 minuter. Att hålla 110 kilometer i timmen i tio mil går i praktiken bara att göra på en lågtrafikerad motorväg.

 

4. Motorbromsa

Använd motorbroms istället för fotbroms så mycket som möjligt. Släpp gasen i tid och släpp den helt. Växla ner strax innan motorvarvtalet minskat till 1200-1300 varv per minut. Att bromsa är alltid slöseri med energi.

 

5. Kör inte på tomgång

Att köra på tomgång kan kosta dig 1000 kronor i onödan, du släpper ut giftiga ämnen och i de flesta kommuner är tomgångskörning mer än 1 minut dessutom förbjudet. Avgaserna är som giftigast när motorn är nystartad.

 

6. Serva bilen regelbundet

Serva bilen enligt instruktionsboken. Byt oljor och filter enligt rekommendationerna i boken. Se till att motorn är ren. Kontrollera ringtrycket vid minst varannan tankning. Att fylla däcket 10-15 procent över det rekommenderade däcktrycket ger minskat rullmotstånd utan att trafiksäkerheten äventyras.

 

7. Ta bort takbox m.m.

Ta bort takbox och takräcke när du inte använder dem. Töm bagageutrymmet på sådant du inte behöver åka omkring med. Takbox och takräcke skapar onödigt luftmotstånd. Takboxen kan öka bensinförbrukningen med mer än 1 dl per mil. Ju tyngre bilen är desto mer bränsle drar den också. Det kan därför vara en bra idé att plocka ut onödiga saker ur bagaget.