Förnybar energi

Hus med solceller

Vi har inte råd att vänta längre med att ställa om till ett mer hållbart energisystem. Det finns många fördelar med att använda förnyelsebara energikällor.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden förnyas i snabb takt. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Bioenergi är energi som framställs av biomassa som till exempel växter och växtdelar av olika slag. Eftersom biomassa kontinuerligt nybildas är bioenergi en förnybar energikälla. Sverige har mycket goda förutsättningar för produktion och användning av förnybar energi.

 

Vad är fördelar med att använda förnyelsebara energikällor?

 

Minska klimatpåverkande utsläpp

Klimatförändringarna ställer världen inför stora utmaningar. Energisektorn står för nära två tredjedelar av de globala växthusgasutsläppen. Fortfarande står fossila bränslen för omkring 80 procent av den globala energianvändningen. Genom att byta ut fossila energikällor mot förnybara kan vi effektivt minska utsläpp av växthusgaser. Det är ingen idé att drar ut på tiden med energiomställning som ändå måste göras förr eller senare. Låt oss göra det medan vi fortfarande kan undvika de svåraste klimateffekterna!

 

Bli mer oberoende i sin energiförsörjning

Sverige är fortfarande beroende på import av fossila bränslen. Under 2015 uppgick tillförseln av fossila bränslen* till Sverige till ca 148 TWh. Det motsvarade 28 procent av den totala tillförseln. Den uran, som används i kärnkraftverken, är också importerade från andra länder. Att vara importberoende innebär risker, till exempel stora prisförändringar eller en strypning av tillgång till råvaran.

 *Kol, koks, råolja, petroleumprodukter, natur- och stadsgas

 

 Att göra en god affär

Många hushåll, företag och kommuner satsar redan på förnybar energi, det kan handla om bioenergi i allt från vedeldning till stora flispannor i värmeverk eller om bergvärmepumpar som använder sig av den lagrade solenergin i bergen. Det är oftast en mycket lönsam investering. Som globalt genomsnitt är redan kostnaden för förnybara energikällor som vind och sol lägre än kostnaderna för fossil energi, framförallt i marknader där man sätter ett pris på koldioxidutsläppen.

 

Att ligga i framkant och rusta inför tiden efter oljan

Det är en fördel att vara förberedd och rustat inför förändringar. Redan nu är många investeringar i förnybar energi ekonomisk bärkraftig. Och utvinningen av olja blir med tiden allt svårare och dyrare. Istället på att förlita sig av samma oljekällor som under de senaste decennier börjar man utvinna så kallade icke-konventionella fossila bränslen. Skiffergas är ett exempel: Det är metan som finns i vissa typer av bergarten skiffer. På 2000-talet har utvinningen globalt ökat mycket kraftigt, framför allt i USA. Stora läckage av metan vid utvinningen gör det till ett ur klimatsynpunkt mycket tveksamt bränsle. Den lokala miljöpåverkan kan även vara påtaglig, bland annat då stora mängder vatten åtgår vid utvinningen.

 

Att förädla regionala råvaror

Vi lägger mycket pengar på energi. Uppskattningsvis blev energinotan för hela Jokkmokk så mycket som 240 000 000 SEK (2015). En del av dessa pengar stannar redan i Jokkmokk och skapa värden lokalt, till exempel genom att omvandla skogsvaror från Jokkmokk till fjärrvärme eller vedeldning. En annan del flyter ut ur det regionala kretsloppet, till exempel genom att betala för importen av fossila bränslen för drivmedel. Om andelen av lokal förnybar energi och dess förädling ökar stannar mer pengar i regionen och kan bidra till att skapa regionalt tillväxt och jobb.

 

Att skapa nya affärsmöjligheter

Energikontor Norr har gjort en studie och har kommit fram till att det finns en outnyttjad potential på över 50 TWh (terawattimmar) förnybar energi och restenergi. Det innebär många spännande affärsmöjligheter, till exempel genom att bygga solcellsparker, värme upp växthus förnybart och använda det i marknadsföringen eller genom att använda spillvärme som annars går förlorade. Men det kan också handla om att utveckla nya tekniska lösningar som kan testas på hemmamarknaden och senare går på export, till exempel inom styr- och reglerteknik.

 

Sparar vatten

Det går åt inget eller väldigt lite vatten i produktionen av vind- och solenergi, vilket gör att man inte sätter onödigt stress på begränsade färskvattensystem som behövs för exempelvis jordbruk eller dricksvatten.

 

Bekämpar fattigdom

Genom att producera sin egen el får jordens fattiga mer pengar kvar i plånboken nu när priserna för solceller har minskar successivt.

 

Solenergi för Norra Sverige

Solen är förutsättningen för att vi ska kunna leva på jorden. Den energi som varje dag når jordens yta i form av solljus är 8 000 gånger större än vad mänskligheten gör av med på ett år.

Solvärme och solel: två olika tekniker

En solvärmeanläggning värmer vatten med hjälp av solen. Varmvattnet kan användas för att värma vattnet till kranar och duschar eller som ett tillskott till uppvärmningen i huset. Med solceller kan du producera din egen förnybara el. I solceller omvandlas solljuset till el. Den vanligaste solcellen består av en tunn skiva av ett så kallat halvledarmaterial där elektroner frigörs och skapar elektrisk ström. Processen pågår så länge solcellen är belyst men upphör när ljuset försvinner.

Solenergins miljöfördelar är uppenbara. Solvärme är en förnybar energikälla, ger inte upphov till några utsläpp eller avfall under drifttiden och behöver inte transporteras långa sträckor. Den miljöpåverkan som uppstår när solfångarna eller solceller produceras är liten i förhållande till deras livslängd och den energi som kan ersättas i ett värmesystem.

Solvärme

Eftersom solvärme finns i stora mängder främst under sommarhalvåret är det alltid ett komplement till en annan värmekälla. Ofta används solfångare för att värma varmvatten under sommarhalvåret, men väljer du ett kombisystem kan solen även bidra till uppvärmning under vår och höst.

En solvärmeanläggning består av en solfångare, rörledningssystem med pump, en ackumulatortank samt ett reglersystem. En ackumulatortank är nödvändig som värmelager och bör täcka några dagars behov. Solvärme lämpar sig väl i kombinationen med en biobränslepanna. Genom att låta solfångare göra varmvatten kan pannan stängas av under sommaren då den går med låg verkningsgrad.

För anläggningar som har ett stort behov av värme och varmvatten under sommaren, som till exempel utomhusbad, idrottsanläggningar, simhallar och campingplatser, är solfångare ofta lämpliga att installera. Här kommer solvärmen till sin rätt.

Placera solfångaren skuggfritt

Solfångaren bör placeras skuggfritt och vinklad mot söder. Sydost- till sydvästriktning är också godtagbart. Vilken lutning mot solen solfångaren har påverkar värmen. Låg vinkel ger mer värme på sommaren medan högre vinkel ger mer värme under vår och höst. Solfångare kan i regel monteras på hustaket. Om takbeläggningen ska bytas, eller vid nybyggnation, kan du välja takintegrerade solfångare som fungerar både som tak och som värmeproducent.

Välj en solfångare som är kvalitetsmärkt med till exempel Solar Keymark eller P-märkning när du ska göra din investering. P-märkningen innebär att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet och att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion och hållbarhet. Bakom P-märkningen står SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Importerade solfångare bör ha testats på motsvarande sätt av ett oberoende testlabb eller ha Solar Keymark-märket.

Räkna med hela livscykeln

En solvärmeanläggning innebär en investering, med små driftskostnader. Varje lokal och varje verksamhet är unik varför det är svårt att ge generella råd om ekonomi i en solvärmeanläggning. Använd gärna en livscykelkostnadskalkyl som underlag när olika alternativ ska bedömas.

Solfångare har lång livstid, en del upp till mellan 30 och 50 år, och kräver lite underhåll. Solvärmen produceras i stora mängder på sommaren och kan därför användas som komplement till en annan värmekälla. För att solfångaranläggningen ska fungera bra med få driftstörningar och hög tillförsel av värme är utformningen av systemet mycket viktig. Kontrollera att leverantören har goda referenser från tidigare uppförda anläggningar.

 

El från solen

Om du vill producera el med hjälp av solens energi ska du välja solceller. Det är en annan teknik än solfångare. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram och baksida på cellen bildas ström i form av likström. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Solceller har använts i Sverige sedan 70-talet. Till en början användes främst fristående system som saknar möjlighet att ansluta sig till elnätet, som fyrar, båtar, sommarstugor och husvagnar. Dessa anläggningar har fortfarande en stabil marknad i Sverige. På senare tid har intresset för att bygga solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet ökat stadigt. Det beror på att tekniken har blivit billigare och att det idag finns olika sätt att få stöd för dig som vill producera el från solen.

Hur mycket el får man?

De solcellsmoduler som är vanligast på marknaden i dag har en verkningsgrad på runt 15 procent. Det innebär att 15 procent av solenergin som träffar solcellsmodulen omvandlas till el, medan resten reflekteras eller blir till värme. Ytterligare en del av energin går förlorad i systemet innan elen kan användas, vilket innebär att 14 procent av solens energi blir användbar el. Med dessa verkningsgrader ger en kvadratmeter solceller 150 watt en solig dag i Sverige.

En ny anläggning på 1 kilowatt som är placerad på en oskuggad yta rakt mot söder med 30-50 graders lutning producerar i Sverige cirka 950 kilowattimmar per år och tar upp en yta av 7 kvadratmeter. Priset för installationen kan variera mycket och har sjunkit stadigt under de senaste åren på grund av minskande priser på den globala marknaden.

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt.

Anpassa storleken efter elbehovet

En solcellsanläggning som är inkopplad på en fastighets elsystem levererar i första hand el till fastigheten. Beroende på hur stor solcellsanläggningen är och vilket elbehov fastigheten har kan det uppstå tillfällen då solcellerna producerar mer el än vad fastigheten behöver. Överskottet matas då ut på det externa elnätet. Elnätsbolaget säkerställer att den el som matas ut mäts på rätt sätt. Överskottselen kan sedan säljas till något företag som är villigt att betala för den. På senare tid har det dykt upp allt fler elhandelsbolag som vill köpa även små mängder el från till exempel privatägda solcellsanläggningar.

Kontrollera om du behöver bygglov

Innan du sätter igång att installera bör du kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för solceller på din fastighet. Din utrustning måste också vara godkänd för att användas i elnätet.

Det elnätsbolag som fakturerar dig för nätavgifter äger elmätaren i ditt hus och elnätet fram till ditt hus. Kontakta också alltid elnätsbolaget innan du börjar installationen.

Den elektriska anslutningen ska göras av behörig elektriker, eftersom det är viktigt att den elektriska utrustningen installeras på rätt och säkert sätt. Läs mer på Elsäkerhetsverket om vad som är viktigt att tänka på när det gäller elsäkerhet.