Lag och förordningar

Hammare och böcker symbolisera lag och förordning

Här på sidan har vi samlat information om några av dem direktiv, lagar och regler som styr och berör arbetet med energieffektivisering och förnybar energi i Sverige.

Miljöbalken

Enligt miljöbalken (1998:808) ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Det innebär att du som företagare ska:

  • skaffa kunskap om energianvändningen
  • identifiera möjliga åtgärder
  • fortlöpande genomföra rimliga åtgärder

Mer information hittar du på sidan "Länkar" under rubriken Energimyndigheten lag och rätt.

 

Energideklaration

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Läs mer om vad en energideklaration är!

 Boverket håller även i det register där alla energideklarationer finns och i register över certiferade energiexperter som får göra energideklarationer. Läs mer på sidan "Länkar" under rubriken Boverket.

 

Boverkets Byggregler

Boverkets byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning Du hittar länkar till de relevanta sidorna på sidan "Länkar" under rubriken Boverket.

 

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Du hittar en länkar med mer information på den här sidan.

 

IMD - individuell mätning och debitering

IMD, Individuell mätning och debitering. Ny förordning om energimätning som börjar gälla fr.o.m. 1 juli 2021. I vår region gäller detta flerbostadshus med högre Primärenergital än 180 kWh per kvm och år. Läs mer på www.boverket.se

 

Solceller: Undantag från krav på bygglov

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

(Källa Boverket, www.boverket.se)