Solceller - frågor och svar

Man monterar solpaneler

Välkommen! Funderar du på att skaffa solceller? Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.

Solelportalen - Energimyndighetens vägledning om solceller

I artikeln nedan har vi samlat svar på några vanliga frågor om solceller. Men om du vill veta mer så rekommenderar vi Energimyndighetens vägledning om solceller: Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar. 

 

Finns det stöd om man vill satsa på solceller?

Ja, nu finns det flera olika stöd till den som vill satsa på solceller. Kolla på Energimyndighetens sida Solelportalen !

 

Är det lönsamt? Från investeringskalkyl till offert

En solcellsanläggning som ekonomisk investering brukar vanligtvis utvärderas enligt antingen återbetalningstid eller kostnad per kWh. Återbetalningstiden är den tid det tar för investeringen att betala igen sig själv, medan kostnaden per kWh är investeringskostnaden utslagen på systemets framtida produktion. Om återbetalningstiden är kortare än systemets livslängd antas investeringen vara lönsam. Och om kostnaden per kWh är lägre än el som annars köpts från elnätet antas investeringen vara lönsam.

Du kan ta hjäp av olika nättjänster för ekonomiska beräkningar, till exempel

Hemsol erbjuder en solcellskalkylator och en processguide.

Solkollen är en webbtjänst för att uppskatta solelproduktion och ekonomi för det egna taket samt begära in offerter. Tjänsten är särskilt lämpad för privatpersoner och bostadsrättsföreningar, men kan även vara användbar för övriga aktörer.

Solcellskollen är en webbtjänst för att uppskatta solelproduktion och ekonomi för det egna taket samt begära in offerter. Anpassad för villaägare.

Solelekonomi är ett simuleringsverktyg för snabb översikt om energiutbyte och ekonomi för solcellssystem.

Mälardalens högskola har tagit fram ett verktyg för ekonomisk kalkyl för solcellanläggningar. Finns både för privatpersoner och övriga aktörer.

Branschföreningen Svensk Solenergi har på sin webbplats en funktion där man kan fylla i intresseanmälan och få offerter från installatörer.

 

Vad ska du fråga efter när du begär ett offert?

För att du ska få bra och jämförbara offerter är det viktigt att du ger leverantörerna bra underlag. Lagom antal leverantörer att begära offert ifrån kan vara tre, och du bör ge dem alla samma information. Exempel på information du kan ge leverantörerna är:

 • Elbehov (ungefär hur många kWh el per år använder du)
 • Önskad storlek på anläggningen (kW eller m2)
 • Förbrukningsprofil (när på året och dagen du använder mest el)
 • Takytans egenskaper (mått, material, väderstreck, lutning, uppstickande föremål såsom skorstenar, avstånd till elcentralen)
 • Ska alla moduler monteras på samma plats? (ska de t.ex. delas upp mellan olika takytor)
 • Skuggning (titta på takytan några gånger under dagen och anteckna vilka delar som skuggas)
 • Vill du att installationen ska vara färdig vid någon särskild tidpunkt?
 • Vem är du? (privatperson/förening/företag)

Leverantören bör också, innan de lämnar offerten, göra ett besök på plats för att skaffa sig en uppskattning av förhållandena.

När du granskar offerter är priset per kW den parameter du främst bör titta på. Återbetalningstiden, om denna anges av leverantören, är inte lämplig att använda för att jämföra offerter om du inte är säker på att alla leverantörer har använt samma antaganden (återbetalningstiden är känslig för antaganden som oundvikligen är ganska godtyckliga). Kom också ihåg att det är liten skillnad mellan olika solcellsmoduler, så du bör förhålla dig kritiskt om en leverantör hävdar att de har de ”bästa” modulerna eller liknande. Verkningsgraden kan visserligen skilja en del, men verkningsgraden är redan inbakad i effekten (antalet kW).

 

Hur fungerar en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning består av solceller samt en växelriktare. Solceller omvandlar ljuset direkt till elenergi med hjälp av så kallat halvledarmaterial. När solljuset träffar cellens framsida skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida. Kopplar man en ledning mellan fram- och baksidan får man ut en ström. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare.

En solcellsanläggning som är inkopplad på en fastighets elsystem levererar i första hand el till fastigheten. Beroende på hur stor solcellsanläggningen är och vilket elbehov fastigheten har kan det uppstå tillfällen då solcellerna producerar mer el än vad fastigheten behöver. Överskottet matas då ut på det externa elnätet. Elnätsbolaget säkerställer att den el som matas ut mäts på rätt sätt.

Energimyndigheten har testat nio solcellsmoduler.

Testet visar att solcellsmodulerna står pall för svenskt klimat, som till exempel snö och is, och att de klarar hållbarhetstesterna bra. Läs mer om Energimyndighetens tester!

 

Är mitt tak lämpligt för solceller?

Geografi, väderstreck och lutning påverkar givetvis elproduktionen för en solcellsanläggning, men dessa faktorer spelar ofta mindre roll än man kanske skulle kunna tro. Det viktigaste är att undvika skuggning – mindre viktigt är huruvida solcellerna är riktade rakt mot söder. De flesta takbeläggningar är lämpliga för en solcellsanläggning, även om vissa beläggningar kan innebära vissa komplikationer (t.ex. eternit). De flesta tak klarar solcellsanläggningens vikt, men hållfastheten kan behöva tas i beaktande då systemet designas.


Optimal vinkel för solcellsmoduler (paneler) i Sverige är 30-50° mot horisontalplanet beroende på ort. En avvikelse på 10° från den optimala lutningen ger dock bara en förlust på 1-2% av årsproduktionen. Moduler med lite större lutning håller sig i högre utsträckning naturligt fria från snö och skräp. Lutningen påverkar också elproduktionens dygnsprofil; en större lutning ger en relativt högre produktion tidigt och sent på dagen, medan en mindre lutning maximerar produktionen mitt på dagen.

 

Hur mycket el kan jag producera i Norrbottens Inland?

Den årliga produktionen för solcellsmoduler orienterade rakt mot söder med en lutning på 30-50° mot horisontalplanet är i Norrbottens inland ca 750-850 kWh/kW antaget att modulerna inte skuggas någon gång under dagen. Ett solcellssystems kapacitet anges i kW. Mätningen av denna s.k. ”toppeffekt” sker under standardiserade förhållanden med 1000 W/m2 instrålning och temperaturen 25C.

SMHI solarkarta

 

Det är viktigt att undvika skuggning av modulerna, även om det bara en är mindre del av modulytan som skuggas. Detta beror på att en skuggad modul eller solcell uppträder som ett motstånd som bromsar strömmen genom hela modulen eller strängen av moduler.

På senare år har dock teknikutveckling skett vilket minskat detta problem (t.ex. genom bättre växelriktare samt s.k. effektoptimerare och bypass-dioder). Dessutom kan modulerna monteras strategiskt i strängar för att minimera problemen med skuggning. Flaggstänger, byggnadsdelar såsom skorstenar o.d., träd, skräp, fågelspillning, snö samt omkringliggande byggnader är vanliga orsaker till partiell skuggning.

 

Hur stor anläggning ska jag välja?

Det vanligaste rådet är – om takytan inte är en begränsande faktor – att dimensionera anläggningen så att den producerar något mindre än den totala elförbrukningen på årsbasis. Ju mindre anläggning du väljer desto större egenanvändning kommer du att uppnå (dvs en större andel av den el du producerar kommer direkt att användas inom fastigheten). En hög egenanvändning är att föredra eftersom det ekonomiska värdet av egenanvänd el är högre för dig än värdet av el du matar in på nätet. Å andra sidan är kostnaden per kW lägre för större system ("mängdrabatt").


Exakt hur stor anläggningen bör vara för maximal ekonomisk avkastning är inte helt lätt att säga, och beror bl.a. på din förbrukningsprofil (hur mycket el som använd, och när på dygnet och året). Även regelverk kring stöd och skatter påverkar hur stor anläggningen bör vara, och det är inte helt klarlagt hur dessa regler kommer att se ut under de kommande åren. Resonera med din leverantör om vilken storlek som passar ditt hushåll bäst. Om du i framtiden vill ha en större anläggning kan du alltid bygga ut den – detta är relativt enkelt att göra givet solcellsanläggningars modulära natur.


Det finns särskilda skäl att undvika en så stor anläggning att du blir nettoproducent på årsbasis (nettoproducent är den som matar in mer el på nätet än den köper under ett kalenderår). Om du är nettoproducent har du nämligen inte rätt till gratis anslutning av solcellsanläggningen till elnätet och gratis inmatning av överskottsel (inklusive kostnadsfri installation av ny mätare om en sådan behövs). I övrigt är det dock inget särskilt som drabbar dig om du skulle råka producera lite mer el än vad du konsumerar under ett år.

 

Installation, tillstånd, drift och underhåll

 • Innan du påbörjar en installation av solceller behöver du ta reda på om bygglov för installationen krävs i din kommun.
 • Innan en solcellsanläggning ansluts till elnätet ska elnätsbolaget informeras, det bör göras i god tid innan installationen. Elinstallatörsföretaget som gör anslutningen hjälper dig med det.
 • Efter att en anläggning installerats ska den slutanmälans av elinstallationsföretaget till elnätsbolaget. Installatören ska även alltid göra en kontroll av anläggningen innan den tas i bruk.
 • Efter slutanmälan gör ditt elbolag ett kostnadsfritt byte av din elmätare för
  att kunna mäta den el som matas in på nätet från din anläggning.
 • Oftast är en solcellsanläggning mer eller mindre självgående, men be din installatör om drift och skötselanvisningar för anläggningen, så att du själv kan utföra löpande kontroll. Genom att regelbundet följa upp produktionen från din anläggning kan du tidigt upptäcka eventuella fel.
 • I våra kommun har vi riksintressen för totalförsvarets militära del. Riksintressena omges av så kallade påverkansområden. Inom påverkansområden för buller eller annan risk samt övriga påverkansområden krävs bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare på byggnader. Vilka påverkansområden som finns i din kommun bör du kontrollera med bygglovskontoret.

 

Insatsprojekt solceller

Fram till hösten 2019 kommer privatpersoner, organisationer och företag att erbjudas fördjupad rådgivning inom solelinstallationer och hållbara transporter av sin kommun. Rådgivarna kommer också att göra ett flertal informationsinsatser såsom att anordna seminarier, studiebesök, studiecirklar och ställa ut på mässor.

Det här är tredje året som Energimyndigheten tillsammans med energikontoren samordnar en gemensam satsning av landets alla energi- och klimatrådgivare. Anledningen är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen.

Satsningen inom solel och hållbara transporter utförs på uppdrag av Energimyndigheten och pågår fram till hösten 2019. Det här är tredje året som energi- och klimatrådgivarna samarbetar på nationell nivå via projekt med olika inriktningar. Läs mer om projekten här. 

Energimyndigheten logga