Enstaka kurser

Bergmaterialingenjör

Kurserna har samma antagningskrav som om du skulle gå hela utbildningen. Om det är fler behöriga sökande till en kurs än vad det finns platser så görs ett urval bland de sökande.

Du har samma rätt till studiemedel som om du går en hel yrkeshögskoleutbildning. Efter genomförd kurs sätts betyg (Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt) och du kan få ett utbildningsbevis.

Här ser du vilka delar i vår YH-utbildning till Bergmaterialingenjör som vi erbjuder som enstaka kurser.

Malmgeologi v 8 - v 11 2019

De studerande får fördjupade kunskaper och förståelse för strukturgeologi och malmbildande processer. 

Bergmaterialteknologi v 12 - 19 2019

Ge den studerande de kunskaper och färdigheter inom området losshållning- och ballastteknologi (krossning och siktning) samt orientering om asfalt- och betongproduktion.

Processteknisk styrning och reglering v 36 -39 2019

Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper om hur olika variabler mäts och om styrning och reglering av teknisk utrustning inom processindustri och mineralteknik. 

Ekonomi och entreprenadjuridik v 40 - 42 2019

Kursen ger den studerande kunskaper och färdigheter i samt förståelse för vanligt förekommande ekonomiska och entreprenadjuridiska frågeställningar i bergbranschen.

Ledarskap v 43 - 45 2019

Kursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper om ledarskap och dess betydelse för grupper, grupputveckling och konflikthantering. 

Underhållsteknik v 46 - 48 2019

Målet för kursen är att ge den studerande insikter i underhållets betydelse för produktion och ekonomi och vikten av att genomföra ett planerat och regelbundet underhåll i verksamheten.

Mineral och anrikningsteknik v 49 2019 - v 4 2020

Den studerande får kunskap om och förståelse för gruv- och mineralindustrin, dess produkter och användningsområden samt specialiserade kunskaper inom området mineral-och anrikningsteknik.

 

För mer information om behörighet och antagning till kurserna, kontakta utbildningsledare Åsa Labba 070-543 98 48

Ansökan gör du per mail till asa.labba@lapplands.se Notera vilken kurs som avses, ange namn, adress och personnummer samt bifoga handlingar som styrker din behörighet, vilken är densamma som när man söker till hela utbildningen.

Ansökan kan ske fram till en vecka före kursstart.