Gemensamma policydokument

Inom vuxenutbildningen vid Lapplands lärcentra arbetar vi för allas rätt till en trivsam och trygg miljö där alla mår bra och kan utvecklas i sin egen takt. För oss är det därför viktigt att vi snabbt kan lösa de problem som kan uppstå på skolan i olika situationer. I det arbetet behöver vi stöd av varandra så att vi tillsammans snabbt kan reda ut vad som har hänt för att motverka alla former av kränkningar eller trakasserier.

Vuxenutbildningen vid Lapplands Lärcentra ska verka för att främja likabehandling av alla elever och anställda.  I samverkan med elever skall personalen arbeta för att lärcentret ska vara fri från alla former av trakasserier. Likabehandlingsplanen ska genomsyra all verksamhet som bedrivs samt arbetsmiljön oavsett om du sitter i en klass, grupp eller studerar självständigt.

Lärcentrum ska aktivt främja likabehandling av elever och personal oavsett ålder, etnisk eller religiös tillhörighet, könstillhörighet, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Alla studerande och anställda ska bemöta varandra med respekt och värdighet.

På lärcentrum ska alla, både elever och personal känna sig trygga och kunna arbeta i en harmonisk miljö där människor kan växa och utvecklas.  Arbetsklimatet ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Alla elever och anställda har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom ramarna för sina specifika områden.

I kommunalförbundets vuxenutbildning gäller nolltolerans för mobbning och all kränkande behandling. Det är rektors ansvar att omedelbart utreda och sätta in åtgärder om en elev eller anställd känner sig diskriminerad eller trakasserad.

 

Likabehandlingsplanen i sin helhet